British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked cat BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked male BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked kitten BRI ny25 British shorthair black golden ticked kitten BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair golden ticked BRI ny25 British shorthair golden ticked cat BRI ny25 British shorthair black golden ticked BRI ny25 British shorthair golden ticked BRI ny25 British shorthair black golden ticked kitten BRI ny25 British shorthair black golden ticked cat BRI ny25

Honey Korsar

  • Name:Honey Korsar Zoloto Kavkaza *RU-ARV BRI ny25
  • Birthday:4.06.2021
  • Location:Stavropol Russia
  • Father:ICH Elite Golden Korsar BRI ny25
  • Mother:ICH Yunona Elite Bell *UA BLH ny11
  • Analyzes:PKD n/n, HCM clear
  • Notes:Litter H