British shorthair black golden shaded kitten BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded kitten BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair golden shaded BRI ny11 British shorthair golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 on the sea British shorthair black golden shaded kitten BRI ny11 British shorthair golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded female BRI ny25 British shorthair black golden shaded BRI ny11 British shorthair golden shaded female BRI ny11 British shorthair black golden ticked female BRI ny25 British shorthair black golden shaded female BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11

Valentine Korsar

  • Name:Valentine Korsar Zoloto Kavkaza *RU-ARV BRI ny25
  • Birthday:07.05.2020
  • Location:Bangkok Thailand
  • Father:ICH Elite Golden Korsar BRI ny25
  • Mother:Eva Elite Bell *UA BRI ny11
  • Notes:Litter V. She lives in the cattery.